Obrona rozprawy doktorskiej Pana Piotra Antonowicza

Miło nam poinformować, że Pan Piotr Antonowicz – doktorant Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością w dniu 22 maja 2024 r. obronił rozprawę doktorską.

Rozprawa doktorska nosi tytuł: „Pozycja prawna obligatariusza w postępowaniu upadłościowym”. Promotorem jest dr hab. Anna Hrycaj, prof. UŁa. 

W ramach rozprawy została dokonana rekonstrukcja norm regulujących przebieg postępowania upadłościowego prowadzonego wobec emitentów obligacji, w szczególności w zakresie tych jego aspektów, w których wpływ występowania wierzytelności inkorporowanych w obligacjach na jego przebieg jest najbardziej zauważalny. Rozwiązywanym problemem badawczym było określenie szczególnego wpływu, jaki występowanie w postępowaniu upadłościowym wierzytelności inkorporowanych w obligacjach wywiera na przebieg postępowania oraz kształt stosowania  swoistych dla niego instytucji prawnych. Powyższa problematyka, zgodnie z tytułem rozprawy, została przedstawiona z perspektywy pozycji prawnej obligatariusza jako wierzyciela emitenta uprawnionego z dłużnego papieru wartościowego, jakim jest obligacja, oraz jako uczestnika postępowania upadłościowego prowadzonego wobec emitenta obligacji.

W związku z podjętą tematyką rozprawy doktorskiej postawiona została główną teza badawcza, zgodnie z którą występowanie w ramach postępowania upadłościowego wierzytelności inkorporowanych w obligacjach wpływa w sposób szczególny na przebieg tego postępowania oraz stosowanie swoistych dla tego postępowania instytucji prawnych. Teza powyższa została udowodniona w toku prowadzonych badań.

 

Panu Doktorowi serdecznie gratulujemy pomyślnej obrony i życzymy dalszych sukcesów naukowych!