ONLINE COURSE: The influence of bankruptcy and restructuring on cases in civil proceedings

Data: 22 kwietnia 2021 r.
Miejsce: online (Ms Teams)

Przedmiot szkolenia

Szkolenie będzie obejmowało m.in. następujące zagadnienia praktyczne

W toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości sąd zabezpieczył majątek dłużnika A przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Po ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego w toku postępowania cywilnego powód A i pozwany B zawarli ugodę. Czy dłużnik był uprawniony do samodzielnego dokonania tej czynności?

  1. Sąd zmienił sposób zabezpieczenia majątku dłużnika w ten sposób, że odwołał tymczasowego nadzorcę sądowego, ustanowił zarząd przymusowy nad majątkiem dłużnika i wyznaczył zarządcę przymusowego. Wierzyciel zamierza wytoczyć powództwo o zapłatę. Kogo winien wskazać w pozwie? Wierzyciel złożył wniosek o zawieszenie postępowania do czasu wstąpienia do postępowania zarządcy przymusowego. Pełnomocnik powoda (dłużnika) uważa, że nie ma podstaw do zawieszenia postępowania.
  2. Dłużnik był w postępowaniu cywilnym reprezentowany przez pełnomocnika. Komu należy doręczyć odpis postanowienia o zawieszeniu postępowania z powodu ogłoszenia upadłości? Jaki jest wpływ ogłoszenia upadłości dla pełnomocnictwa procesowego?
  3. 23 grudnia 2013r. został skutecznie złożony pozew o zapłatę przeciwko dłużnikowi A. W dniu 8 stycznia 2014r. sąd ogłosił upadłość A. 23 marca 2014r. zapadł wyrok przeciwko A, którym sąd zasądził od A na rzecz wierzyciela E kwotę xxx z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 15.10.2012r. do dnia zapłaty. Nie wpłynął wniosek o uzasadnienie. Sąd cywilny powziął informację o ogłoszeniu upadłości pozwanego w dniu 12 kwietnia 2014r. Jaki będzie dalszy bieg postępowania?
  4. Podwykonawca pozwał inwestora. W stosunku do wykonawcy ogłoszono upadłość. Inwestor wnosi o wezwanie syndyka do udziału w sprawie na podstawie art. 84 k.p.c. Czy jest to dopuszczalne?
  5. Po ogłoszeniu upadłości konsumenta (osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej) syndyk otrzymał nakazy zapłaty wydane przeciwko upadłemu już po ogłoszeniu upadłości. Jakie powinien podjąć działania.
  6. Wierzyciel prowadził proces przeciwko dłużnikowi, który ogłosił upadłość. Wierzyciel  dokonał zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Wierzytelność została uznana na liście wierzytelności w całości zgodnie ze zgłoszeniem. Czy sąd powinien umorzyć postępowanie procesowe? Jakie są ryzyka potencjalnego umorzenia postępowania dla wierzyciela? Jakie są korzyści gdyby wierzyciel cofnął pozew? Dlaczego w takiej sytuacji nie należy cofać pozwu ze zrzeczeniem się roszczenia?

Program (kopiuj 1)

(kopiuj 3)

Prelegent

Opłaty

  1. Dla pracowników wymiaru sprawiedliwości – bezpłatnie
  2. Dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów studiów I i II stopnia, słuchaczy studiów podyplomowych oraz absolwentów Uczelni Łazarskiego – 252,03 zł netto + 2% VAT = 310 zł brutto
  3. Dla członków Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych – 292,68 zł netto + 23% VAT = 360 zł brutto
  4. Dla pozostałych osób – 382,11 zł netto + 23% VAT = 470 zł

Kody rabatowe zostaną dostarczone mailowo członkom poszczególnych grup. W przypadku braku maila z informacją prosimy o kontakt:

kontakt@praktykszkolenia.pl

Kod rabatowy prosimy wpisać w koszyku przed dokonaniem wpłaty, cena zostanie skorygowana. Po zakupieniu biletu na konferencję, prosimy wejść w produkt “Szkolenie online: Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o podmiocie gospodarczym”(po wcześniejszym zalogowaniu na swoje konto na stronie www.praktykszkolenia.pl), następnie pod obrazkiem w zakładkę “Szkolenie” (znajdującej się obok zakładki “Opis”), znajdą Państwo w dzień szkolenia link do pokoju szkoleniowego.